Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Loon op Zand, nummer 18128710.

Art. 1 Algemeen

1.1 In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

– Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Tessuto International BV.
– Schriftelijk: betekent berichtgeving via de post, per fax of op elektronische wijze.
– Tessuto: Tessuto International BV te Loon op Zand
– Wederpartij of Koper: de partij met wie Tessuto een overeenkomst sluit (waaronder afnemers, opdrachtgevers of wederpartijen) waarop de Leveringsvoorwaarden toepasselijk zijn.
– Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

1.2 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Tessuto en een wederpartij waarop Tessuto deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.3 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met wederpartij voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4 Op alle overeenkomsten tussen Tessuto en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk van wordt afgeweken, deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Tessuto.

Art. 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 De door Tessuto gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. Tessuto is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

2.2 De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt Tessuto niet. Een aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen.

2.3 Overeenkomsten met Tessuto komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling of aanvrage bij Tessuto en de aanvaarding door Tessuto hiervan.

2.4 De Wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvragen deze Leveringsvoorwaarden.

2.5 Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door Tessuto voor zover zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

2.6 Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling of aanvrage van de Wederpartij zoals deze door Tessuto is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de bestelling of aanvrage komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

2.7 De door de Wederpartij bij een bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van Tessuto.

2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.9 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.10 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Art. 3 Uitvoering en Leveringen

3.1 Levertijden in offertes van de wederpartij zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Tessuto is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij de overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken. Tessuto is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, neemt Tessuto ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet–tijdige levering de koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de gesloten koopovereenkomst.

3.4 Bij verkoop met een levertermijn op afroep, geldt de overeengekomen uiterlijke leveringsdatum. Indien de koper niet heeft afgeroepen binnen die overeengekomen termijn, is hij in gebreke en hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Wij zijn verplicht veertien dagen voordat wij een beroep willen doen op ontbinding, de koper daarvan op de hoogte te stellen.

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.6 Tessuto zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.7 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Tessuto het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.8 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Tessuto aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waar koper redelijkerwijs van behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht, tijdig aan gebruiker worden verstrekt.

3.9 Onvolledige informatie vertrekking kan leiden tot schade waarvoor Tessuto niet aansprakelijk gesteld kan worden.

3.10 Alle goederen, welke door Tessuto geleverd worden, reizen voor rekening en risico van de koper tenzij hiervan door Tessuto uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Art. 4 Overmacht:

4.1 Indien de fabrikant of de leverancier van wie Tessuto onderdelen, halffabricaten of goederen betrekt in gebreke blijft met leveren of niet-tijdig levert aan ons, geldt dit ten aanzien van de koper voor ons als overmacht. Tessuto is hiervoor niet aansprakelijk jegens de koper en de koper heeft in dit geval niet het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval van overmacht zijn wij te onzer keuzer gerechtigd hetzij de levertijd in duur te verlengen, hetzij de koopovereenkomst voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden.

Art. 5 Betaling:

5.1 Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Tessuto in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

5.2 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, is Tessuto in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,– inclusief BTW.

5.4 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 De Wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst met Tessuto niet met enige vordering op Tessuto verrekenen.

5.6 Tessuto behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

5.7 Geleverde producten blijven eigendom van Tessuto totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

5.8 Alle door ons geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde ook, met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.

5.9 De koper kan, zolang het eigendoms-voorbehoud duurt, uitsluitend over het geleverde beschikken voor eigen gebruik en/of verwerking in de uitoefening van zijn bedrijf. Het staat de koper derhalve niet vrij het geleverde door te verkopen, te bezwaren of anderszins te bevreemden anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitvoering. De koper verbindt zich de goederen op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot de opslagruimten en dergelijke.

Art. 6 Monsters / Klachten / Retourzendingen

6.1 Is aan een koper een monster of model verstrekt of getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

6.2 Klachten over geleverde producten of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden voorgelegd aan Tessuto. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

6.3 Geringe afwijking in kwaliteit, afmetingen, kleuren en finish, technisch onvermijdelijk of na gebruik en gewoonte toelaatbaar, kunnen geen grond opleveren voor klachten. Alleen klachten die direct verband houden met het juiste gebruik van de geleverde goederen, zijn ontvankelijk.

6.4 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de producten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.

6.5 Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij, producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, alsmede producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, worden niet als retourzending geaccepteerd.

6.6 De koper heeft nimmer het recht de goederen retour te zenden, tenzij wij daarmee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Deze zending wordt dan door ons voor rekening en risico van de koper ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclame kan worden afgeleid.

Art. 7 Garantie en Aansprakelijkheid

7.1 Tessuto garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat ze vrij zijn van gebreken.

7.2 Voornoemde garantie geldt tevens indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

7.3 De hiervoor genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

7.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen producten aan Tessuto te retourneren en het eigendom aan Tessuto te verschaffen.

7.5 Garantie geldt niet als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak of het product niet bedoeld is.

7.6 Nimmer is Tessuto aansprakelijk voor produktschade of –verliezen, winstdaling en andere indirecte schade en/of verliezen, ontstaan door het onjuist gebruiken van de door ons geleverde goederen aan de koper en/of aan koper’s klanten.

7.7 De Wederpartij vrijwaart Tessuto tegen alle aanspraken van derden in verband met Tessuto gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Tessuto in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Art. 8 Intellectueel Eigendom

8.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Tessuto zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de auteurswet.

8.2 Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken of producten aan te brengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 Alle door Tessuto eventueel verstrekte stukken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, bestanden, etc zijn uitdrukkelijk bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tessuto worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekking anders voortvloeit.

Art. 9 Toepasselijk recht

Op onze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Pouvons-nous vous aider?

Vous souhaitez en savoir plus sur nos vêtements de travail ? La ligne la plus courte pour une réponse : +31 6 5378 4199

Contact